Buitenlanders 

Verblijf van minder dan 3 maanden

Verblijf meer dan 3 maanden

Verbintenis tot tenlasteneming

Samenlevingscontract

Extra info


Verblijf van minder dan drie maanden in België

Toeristen (die niet in een hotel verblijven) en studenten die minder dan drie maanden in België verblijven, krijgen een aankomstverklaring (niet-EU onderdanen) of een melding van aanwezigheid (EU onderdanen).

Breng mee

 • EU: paspoort of ID
 • Niet-EU: drie pasfoto's

Verblijf van meer dan drie maanden in België

Buitenlanders die langer dan drie maanden in België wensen te verblijven, moeten zich laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente. Zij moeten over een reële verblijfplaats in Heers beschikken.

Studenten

Vereiste stukken

 • nationaal paspoort
 • drie pasfoto's (afmetingen: 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; het afgebeeld hoofd moet 3 cm hoog en 2 cm breed zijn).
 • studiegetuigschrift
 • bewijs van bestaansmiddelen (studiebeurs of onderhoudsverbintenis) - niet voor EU onderdanen
 • voor studenten uit de Europese Unie: bewijs ziekteverzekering

Werknemers

EU-burgers kunnen een verblijfsvergunning bekomen op voorlegging van een werkgeversattest.

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU moeten in principe in het bezit zijn van een arbeidsvergunning. Volgende personen zijn hiervan vrijgesteld:

 • personen in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbeperkte duur;
 • personen gehuwd met een onderdaan van de EU;
 • erkende vluchtelingen

EU werknemers uit Bulgarije en Roemenië hebben ook een arbeidskaart nodig (eind 2013).

De aanvraagformulieren zijn afhankelijk van de situatie. Je vindt alle informatie hierover op de website www.werk.be of bij de VDAB.

Zelfstandigen

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EU moeten in het bezit zijn van een beroepskaart. De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij een ondernemingsloket(Acerta, Securex, ...). De beroepskaart kan na toekenning ook afgehaald worden bij de dienst niet-Belgen.
Sommige niet-Belgen zijn vrijgesteld van de beroepskaart. Dit is onder andere het geval voor de volgende categorieën:

 • de niet-Belgen in het bezit van een identiteitskaart van vreemdeling (C-kaart) of van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur (B-kaart);
 • de onderdanen van een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (dit is de Europese Economische Ruimte) en hun gezinsleden, mits ze zich met hen vestigen;
 • de onderdanen van Zwitserland;
 • de echtgenoot/echtgenote van een Belg;
 • de door België erkende vluchtelingen.

 


Verbintenis tot tenlasteneming

Niet-Belgen met visumplicht

Bij het indienen van hun visumaanvraag moeten zij een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen. De persoon die de verbintenis ondertekent, moet de Belgische nationaliteit bezitten of gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Hij moet bovendien bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken. Aan de hand van de identiteitskaart moet de handtekening van de garant gewettigd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats. Indien het om een toeristenvisum gaat, moet er tevens een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de loonfiche door de garant worden binnengebracht.

Niet-Belgen zonder visumplicht

Wanneer de niet-Belg niet-visumplichtig is, moet de verbintenis tot tenlasteneming eerst goedgekeurd worden door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het gemeentebestuur wettigt aan de hand van de identiteitskaart de handtekening van de garant. Bij de aanvraag moet er een attest 'samenstelling van het gezin' gevoegd worden samen met een kopie van de identiteitskaart en van de loonstroken van de laatste drie maanden.

Er zijn twee types verbintenissen tot tenlasteneming:

1.      Bijlage 3bis - Verbintenis tot tenlasteneming in kader van kort verblijf [pdf PDF, 43,53 Kb]

2.      Bijlage 32 - Verbintenis tot tenlasteneming voor studenten [pdf PDF, 9,37 Kb]


Samenlevingscontracten

Samenlevingscontracten tussen Belgen en niet-Belgen kunnen geregistreerd worden bij de dienst bevolking.
Beide partijen moeten zich samen aanbieden. Zij moeten op hetzelfde adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Heers en mogen door geen ander contract gebonden zijn (niet gehuwd of wettelijk samenwonend).
Ook een vermogensrechtelijk contract afgesloten bij de notaris kan geregistreerd worden. Indien dit notarieel contract wordt voorgelegd met de bedoeling voor de buitenlandse partner een verblijfsvergunning te bekomen in het kader van een duurzame relatie, moet het contract duidelijk vermelden dat de Belg of de in België gevestigde onderdaan van de EU zijn buitenlandse partner voor de periode van drie jaar en zes maand volledig ten laste neemt.


Links