Familienaam / Voornaam 

Familienaam

Familienaam algemeen

Familienaam verandering

Voornaam

Voornaam algemeen

Voornaam veranderen

Links


 Het kind draagt de naam van de vader

Het kind van wie de afstamming alleen van vaderszijde, of wiens afstamming van vaderszijde en moederszijde tegelijkertijd vaststaat, draagt de naam van zijn vader.

Het kind draagt de naam van zijn moeder

Het kind van wie de afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van de moeder.

Familienaam bij erkenning van het kind nadat de geboorteakte is opgesteld

Als de afstamming van vaderszijde komt vast te staan, na afstamming van moederszijde, blijft de naam van het kind onveranderd.

De ouders kunnen samen, of één van hen als de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van zijn vader zal dragen.

Die verklaring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen van de dag waarop de afstamming van vaderszijde komt vast te staan, en vóór de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind.

Ook de gehuwde erkenner kan samen met de moeder zonder meer een verklaring tot naamsverandering voor het kind afleggen. Het akkoord van de huwelijkspartner is dus niet meer nodig. Deze verklaring moet gebeuren binnen het jaar na de kennisgeving van de erkenning aan de huwelijkspartner van de erkenner.

Familienaam van een meerderjarig kind

Na een afstammingswijziging (betwisting vaderschap) kan de naam van een meerderjarig kind alleen veranderd worden als het kind daarin toestemt.


Naamsverandering

Wie komt in aanmerking?

Enkel personen met een Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatslozen en die een grondige reden hebben om van naam te veranderen, kunnen een procedure van naamsverandering indienen.

Wanneer toegestaan?

De koning kan de naamsverandering uitzonderlijk toestaan als hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en dat de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring of derden kan schaden.

Hoe?

Richt een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag aan de minister van Justitie. Voeg een uittreksel uit de geboorteakte, een attest van Belgische nationaliteit en een akkoordverklaring met betaling van de kosten toe.

Het koninklijk besluit dat de verandering van een geslachtsnaam toelaat, wordt gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en wordt, als er geen bezwaren worden ingediend, definitief na 60 dagen.

De vervanging van de naam heeft gevolg op de dag van de overschrijving van het koninklijk besluit in de registers van de burgerlijke stand door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij geldt vanaf die dag voor de minderjarige kinderen tot wie het verzoek is uitgebreid en ook voor de kinderen geboren na de indiening van het verzoek.

De procedure tot naamsverandering duurt ongeveer een jaar.


Voornamen

Voornaam kiezen

De wet van 15 juni 1987 bepaalt dat het kiezen van een voornaam bij de geboorte van een kindje vrij is, maar die vrijheid is niet onbeperkt.

De gekozen voornaam moet effectief bestaan, mag niet schaden, noch aanleiding geven tot verwarring.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de beoordelingsbevoegdheid en moet in het belang van het kind handelen. Daarom zal hij de volgende voornamen weigeren:

 • absurde, aanstootgevende of belachelijke voornamen
 • bestaande familienamen die geen gangbare voornamen zijn
 • een overdreven aantal voornamen (maximum 5)
 • een voornaam die niet met het geslacht van het kind overeenkomt: aan een meisje mag geen jongensnaam en aan een jongen geen meisjesnaam gegeven worden
 • een voornaam bestaande uit 1 letter of uit een opeenvolging van medeklinkers
 • allerlei verkleiningen, verkortingen en troetelnamen

Kiezen de aanstaande ouders een voornaam die voor beide geslachten kan worden gebruikt, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand eisen dat een tweede voornaam wordt toegekend waaruit duidelijk het geslacht van het kind blijkt.

Deze wet is enkel van toepassing op kinderen van Belgische nationaliteit.


Voornaam veranderen

·         Wie? 
Enkel personen met een Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatslozen die een grondige reden hebben om van voornaam te veranderen, kunnen een procedure van voornaamsverandering indienen.

 • Wanneer toegestaan?
  Elke aanvraag wordt onderzocht. In principe kan een voornaamswijziging worden toegestaan in volgende gevallen:
  • vreemde voornamen
  • voornaam die op zichzelf of samengevoegd met een familienaam belachelijk of hatelijk is, of dit zijn omdat ze manifest ouderwets zijn
  • voornaam die aanleiding geeft tot verwarring
  • wijziging van de volgorde van de voornamen omdat de huidige volgorde verwarring schept
  • gevestigde feitelijke gebruiken van een andere voornaam dan die vermeld in de geboorteakte
  • voornaam die om een of andere reden een ernstig nadeel kan veroorzaken aan betrokkene of aan derden.
 • Wie moet het indienen?
  De betrokkene zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan het verzoekschrift indienen.
 • Hoe?
  Een schriftelijke gemotiveerde aanvraag richten aan de minister van Justitie. Voeg volgende documenten toe:
  • een uittreksel uit de geboorteakte
  • een attest van Belgische nationaliteit
  • een akkoordverklaring met betaling van de kosten

·         De vergunning tot verandering van voornaam is definitief op de datum van het ministerieel besluit.

·         De verandering van voornamen heeft gevolg op de dag van de overschrijving van het ministerieel besluit in de registers van de burgerlijke stand door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.


Links

FOD justitie