Geboorte 

Aangifte geboorte algemeen

Voor te leggen documenten

Te ontvangen bij aangifte

Aanvraag


 Aangifte geboorte

Waar?

De aangifte van geboorte wordt gedaan aan de plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind.

Welke termijn?

Binnen de 15 dagen na de bevalling.

Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag.

Wie moet aangifte doen?

De aangifte gebeurt door:

 • de moeder
 • beide ouders
 • de vader

Als zij zich onthouden om aangifte te doen, en de bevalling heeft plaats gehad in een ziekenhuis, wordt de aangifte gedaan door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent of zijn afgevaardigde.

In de andere gevallen wordt de aangifte, wanneer de ouders zich onthouden, gedaan door de geneesheer, vroedvrouw of andere persoon die bij de bevalling tegenwoordig was of door de persoon bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.

Opgelet!
Als de vader niet gehuwd is met de moeder, kan hij niet alleen de aangifte van geboorte doen, tenzij het kind door hen beiden werd erkend voor de geboorte.


Voor te leggen documenten

 1. Attest van geboorte uitgereikt door de geneesheer (model I)
 2. Eventueel trouwboekje van de ouders
 3. Identiteitskaart van de vader
 4. Identiteitskaart van de moeder
 5. Indien van toepassing: bewijs van erkenning voor geboorte van het kind (indien van toepassing)
 6. Indien van toepassing: bewijs van gemeenschappelijke verklaring, voor de geboorte van het kind, waarin de echtgenoten opteren om toch onder de vaderschapsregel te vallen.

Te ontvangen documenten bij aangifte

 • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
 • een attest bestemd voor de mutualiteit
 • twee bijkomende attesten van geboorte
 • een formulier 'inenting tegen polio'

Inwoners van Heers ontvangen bijkomend

 • een waardebon dat recht geeft op 2 rollen gratis huisvuilzakken
 • een aanvraagformulier ter verkrijging van een premie van de gemeente
 • een identiteitsbewijsje voor het kindje

Inenting tegen polio

Deze inenting is wettelijk verplicht. Het formulier moet door de geneesheer worden ingevuld. Na de volledige inenting stuur je dit terug naar de dienst bevolking van de gemeente waar je woont.


Extra info

 • Aanvraag geboorteakte