Nationaliteit 

Toekenning, verkrijging, verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit hebben alleen gevolg voor de toekomst.

De afstamming heeft alleen dan van rechtswege gevolg als ze is vastgesteld voordat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft of ontvoogd wordt voor die leeftijd.

Om een verzoek of een aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit te kunnen indienen, moet de vreemdeling op het ogenblik van het indienen van dit verzoek of het afleggen van deze verklaring in wetttelijk verblijf zijn.

Onder wettelijk verblijf wordt verstaan, de situatie van de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven of die gemachtigd is zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.


Begrippen

Toekenning van de Belgische nationaliteit
Belanghebbende zelf stelt geen vrijwillige handeling. De Belgische nationaliteit wordt 'toegekend' van rechtswege of ingevolge een verklaring van één of beide ouders of één of beide adoptanten.
De Belgische nationaliteit wordt meestal 'toegekend' aan personen minder dan 18 jaar oud.

Verkrijging van de Belgische nationaliteit

Belanghebbende zelf stelt een vrijwillige handeling.
De verkrijging van de Belgische nationaliteit heeft meestal betrekking op personen ouder dan 18 jaar.


Extra info

  • Toekenning nationaliteit
  • Verkrijgen nationaliteit
  • Herkrijgen nationaliteit
  • Verlies nationaliteit
  • Vervallenverklaring nationaliteit