Persoonlijke keuzes 

Euthanasie

De registratie van de wilsverklaring moet je aangeven bij de dienst burgerlijke stand.

Als je wenst dat je leven wordt beëindigd als je in een onomkeerbare coma terecht zou komen, kan je die wens laten registreren in het bevolkingsregister.

Wil je deze vormvan euthanasieverklaring laten registreren, dan moet je je hiervoor aanmelden bij het gemeentebestuur.  Daar zal men dit op beveiligde wijze invoeren in de databank van de Federale Overheidsdienst Voksgezondheid.  Kan je niet zelf komen, dan kan je een formulier invullen en dit door iemand laten binnenbrengen.  Het is dan wel noodzakelijk dat je het document zelf invult en ondertekent.  Ook de getuigen en de eventuele vertrouwenspersoon moeten het document mee ondertekenen.

Deze databank met geregistreerde euthanasieverklaringen is alleen toegankelijk voor de betrokken arts op het ogenblik dat het raadplegen ervan nodig zou zijn.  De privacy van deze gegevens wordt dan ook optimaal beschermd.

De registratie blijft 5 jaar geldig, daarna moet je de verklaring herbevestigen, zoniet wordt ze uit het register geschrapt.  In dat geval kan er later wel een nieuwe registratie gebeuren.

NB.
Alle andere vormen van euthanasie moet je bespreken met je huisarts of behandelende geneesheer.  Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een wilsverklaring in verband met het stopzetten van een behandeling of therapie, of dat je niet gereanimeerd wil worden of kunstmatig beademd enz.  Dit zijn vormen van een negatieve wilsverklaring, gebaseerd op je rechten als patiënt.

Nodige documenten

Voor de registratie moet je volgende documenten meebrengen:

 • je identiteitsbewijs;
 • het ingevulde document "wilsverklaring tot euthanasie".

Gelieve eerst een afspraak te maken met Veerle Reynders of Ingrid Hollon op het nummer 011 48 01 01.


Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf de gewenste wijze van begraving of crematie kiezen.

Je kan ook aangeven welk soort plechtigheid je verkiest.  Dit wordt opgenomen in het bevolkingsregister.  Dit register wordt op het ogenblik van je overlijden geraadpleegd door de daarvoor bevoegde instanties.  Deze raadpleging is verplicht, zodat je er ook zeker van kan zijn dat jouw wensen gerespecteerd worden.  Je kan een eerdere registratie overigens steeds wijzigen.

Ben jij nog geen 16 jaar, dan kan je de verklaring laten afleggen door je wettelijke vertegenwoordiger (in principe je ouders).

Mogelijkheden inzake begraving of crematie

Je hebt de keuze tussen volgende mogelijkheden:

 • een gewone begraving
 • een crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • een crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • een crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • een crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Keuze van plechtigheid

Je kan bijkomend een keuze maken wat betreft het ritueel van de uitvaartplechtigheid.  Je hebt de keuze tussen een uitvaart volgens de:

 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging en Neutraal Filosofische overtuiging.

Nodige documenten

Bij het laten vastleggen van een laatste wilsbeschikking, dien je de volgende documenten voor te leggen:

 • je Belgische identiteitskaart of verblijfskaart of identiteitsbewijs van de niet-Belgische inwoner.

Gelieve eerst een afspraak te maken met Veerle Reynders of Ingrid Hollon op het nummer 011 48 01 01.


Donorschap

Je organen afstaan na je overlijden zal vaak het leven van anderen redden.
Wettelijk is bepaald dat iedereen orgaandonor is.  Maar bij je overlijden vraagt men altijd nog de goedkeuring van je nabestaanden.  Je bent dan nooit zeker of zij zullen beslissen dat je orgaandonor mag zijn, ook al zou je dat gewild hebben.

Daarom beschik je over de mogelijkheid om je uitdrukkelijk als orgaandonor te laten registreren.  In dat geval wordt de goedkeuring van je nabestaanden niet gevraagd.  Je kan ook laten registreren dat je géén orgaandonor wil zijn.

Je wens (verklaring) om al of niet donor te zijn, wordt geregistreerd via het gemeentebestuur bij de FOD Volksgezondheid.  Zij verzamelen alle verklaringen in een databank.  Deze databank wordt (uitsluitend) door een geneesheer geraadpleegd bij je overlijden als één van je organen in aanmerking komt voor transplantatie.

Voor minderjarigen wordt de verklaring afgelegd door de wettelijke vertegenwoordiger (de ouder(s), de voogd,...)

Er zijn verschillende mogelijkheden namelijk:

 • de uitdrukkelijke toestemming om donor te zijn;

of een verklaring

 • waarbij je de uitdrukkelijke toestemming herroept;
 • waarbij je de uitdrukkelijke toestemming herroept en tegelijkertijd verklaart je te verzetten tegen orgaandonatie;
 • van verzet tegen orgaandonatie;
 • waarbij je uitdrukkelijk verzet tegen orgaandonatie herroept;
 • waarbij je uitdrukkelijk verzet tegen orgaandonatie herroept en tegelijkertijd een verklaring aflegt van uitdrukkelijke toestemming.

Nodige documenten

Voor te leggen documenten bij je verklaring:

 • je identiteitskaart als Belgische inwoner of verblijfskaart of identiteitsbewijs als niet-Belgische inwoner.

Gelieve eerst een afspraak te maken met Veerle Reynders of Ingrid Hollon op het nummer 011 48 01 01.