Vast Bureau 

Het Vast Bureau is belast met het dagelijks bestuur van het OCMW. Het telt naast de voorzitter van het OCMW, twee raadsleden.

Missotten Johan (N-VA)
Mottaerstraat 9
3870 Heers

Lemaire Anja (CD&V)
Hekslaan 82
3870 Heers

Bollen Marina (DUMONT)
Dumontlaan 36
3870 Heers
 

Takenpakket 

In ons OCMW heeft het vast bureau volgende taken en bevoegdheden:


- de voorbereiding van de dossiers voor de Raad
- de afhandeling van sommige beslissingen van de Raad
- het aangaan van overeenkomsten met een financiële weerslag van maximaal 2500 euro.
- het goedkeuren van facturen
- de huur of huurkoop van computers en printers
- de aankoop van software
- de personeelsaangelegenheden zoals bepaald in de rechtspositieregeling
- de aanwerving van tijdelijke contractuele personeelsleden
- bij hoogdringendheid kan het vast bureau alle beslissingen nemen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen
- Daarenboven kan het Vast Bureau belast worden met welomschreven bevoegdheden, die het voorwerp uitmaken van een specifiek en afzonderlijk besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.