Sociale Dienst 

Op de sociale dienst van het OCMW werken 2 voltijdse maatschappelijk werk(st)ers.

 

Kirsten VANDENBORNE
tel. 011/45.85.01
email: kirsten.vandenborne@ocmwheers.be

 

Caroline HENNO
tel. 011/45.85.02
e-mail: caroline.henno@ocmwheers.be

 


Openingsuren

maandag: 9u – 11.30 u en 17u – 19u
dinsdag: na afspraak
woensdag: na afspraak
donderdag: 9u – 11.30
vrijdag:na afspraak


Takenpakket

De sociale dienst heeft een ruim takenpakket; zo kan men er terecht voor:

• financiële hulpverlening:

  • aanvraag van het leefloon
  • voorschotten op sociale uitkeringen
  • tussenkomsten of steun ( i.v.m. huishuur, verwarming, …)
  • tussenkomsten in plaatsingskosten
  • verwarmingstoelage ( voorwaarden - volmacht verwarmingstoelage )

• administratieve hulpverlening:

  • vragen over of problemen met kinderbijslag, uitkeringen, …
  • aanvraag van voordelen zoals een tegemoetkoming voor mindervaliden, een vermindering van het abonnement op kabeltelevisie, …

• psychosociale begeleiding:

  • eenzaamheid, relatieproblemen, ziekte van gezins- of familieleden•; de sociale dienst biedt een luisterend oor en stelt oplossingen voor.

Mantelzorgtoelage

Het OCMW biedt een financiële tussenkomst aan thuiswonende, hulpbehoevende ouderen.
Hierdoor probeert men de oudere personen zolang mogelijk in een gezin of in hun vertrouwde omgeving te laten verblijven.
De mantelzorgtoelage bedraagt €12.50 per maand en wordt éénmaal per jaar uitgekeerd.

Voorwaarden?
De zorgbehoevende oudere moet in zijn woning verblijven. De zorgbehoevende mag niet permanent opgenomen zijn in een rust- en verzorgingstehuis.

De zorgbehoevende oudere(n):
is 75 jaar of ouder
heeft een mindervalidescore van 9 punten, toegekend door het ministerie van sociale zaken of heeft een      mantelzorgtoelage van de zorgverzekering
geniet op het ogenblik van de aanvraag van de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
is niet opgenomen in een rusthuis of RVT instelling
woont minstens 1 maand voor datum van aanvraag in de gemeente Heers

De mantelzorgtoelage wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende oudere.

De toelage zal ingaan vanaf de 1ste maand volgend op de datum van de aanvraag.

Hoe aanvragen?
Voor aanvragen kan u terecht bij de sociale dienst van het OCMW en dit op afspraak.
U heeft de volgende documenten nodig:
identiteitskaart van de zorgbehoevende oudere
bewijs invaliditeitsscore ministerie va sociale zaken of mantelzorgtoelage van de zorgverzekering
klevertje mutualiteit
rekeningnummer zorgbehoevende