Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw/leefmilieu 

Contactinformatie
Administratief Centrum
Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers

e-mail: katja.calsyn@heers.be, tel 011 48 01 73
e-mail: josiane.vanbrabant@heers.be, tel 011 48 01 08
e-mail: roland.wijnen@heers.be, tel 011 48 01 08
e-mail: patricia.knaepen@heers.be (milieudienst), tel 011 48 01 26 (milieudienst)

fax (011)48 01 19

Vragen of voorontwerpen mogen via mail voorgelegd worden of kunnen besproken worden tijdens een overleg (liefst na afspraak).

Voor alle klachten in verband met milieu kan u 24/24u terecht op volgend nummer: 012/440650 (lokale politie).

U kan zich uiteraard tijdens de openingsuren van het administratief centrum ook wenden tot een medewerker van de dienst Ros/leefmilieu.
 

Takenpakket:
-stedenbouwkundige vergunningen (bouwen, verbouwen, slopen .)
-verkavelingsaanvragen
-stedenbouwkundige attesten 1 en 2
-BPA's
-milieuvergunningen
-lijnrichtingen
-patrimonium: aan- en verkoop van onroerende goederen, pacht, erfpachtovereenkomsten, huurovereenkomsten
-aanpassings- en verbeteringspremie's
-inlichtingen gewestplannen en kadastrale gegevens
-kapvergunningen
-administratie van dossiers i.v.m. brandveiligheid logiesverstrekkende bedrijven, huisvesting, middenstand, leefmilieu, beschermde monumenten en landschappen, leegstaande woningen en bedrijfsruimten, standplaatsen openbaar domein,
-landbouwtelling
-aanvragen computerspelen
-ruilverkavelingen

Documenten 


 Bekendmaking openbaar onderzoek

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Dit openbaar onderzoek opent op 1 juni 2017 en sluit op 30 juli 2017.
Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel.
Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.
Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aagetekend of tegen ontvangstbewijs.

Aanpassing toewijzingsreglement lokale binding d.d. 22.05.2012 

Dit reglement geeft invulling aan Hoofdstuk V, Afdeling V, Onderafdeling III, artikel 27 van het Sociaal Huurbesluit van 12.10.2007

REGELS INZAKE LOKALE BINDING

Art. 1: cvba Woonzo maakt gebruik van de optionele voorrangsregels zoals vermeld in artikel 27 van het Kaderbesluit. Deze voorrangsregels zijn van toepassing op het volledige patrimonium van cvba Woonzo in de gemeenten Borgloon, Heers, Riemst, Tongeren en Voeren.

VOORRANGSREGEL

Art. 2: In het kader van de lokale binding zal achtereenvolgens voorrang verleend worden aan de kandidaat-huurder van cvba Woonzo:

  1. die minstens 8 jaar in de gemeente woont of gewoond heeft;
  2. die in een periode van 6 jaar, voorafgaand aan de toewijzing, minstens 3 jaar in de

gemeente, woont of gewoond heeft;

PLAATS VAN DE VOORRANGSREGEL

Art. 3: De voorrangsregel van dit gemeentelijk reglement geldt niet boven de absolute voorrangsregels van artikel 19 van het Sociaal Huurbesluit van 12.10.2007. De voorrangsregel waarvan sprake is in artikel 2 van dit reglement geldt bijgevolg als optionele voorrangsregel. De voorrang lokale binding speelt echter wel binnen de toepassing van de absolute voorrangregels en de regels inzake rationale bezetting.

Conform artikel 18 van het Sociaal Huurbesluit van 12.10.2007 houdt cvba Woonzo rekening met het volgende toewijzingssysteem:

  1. De rationale bezetting van de woning;
  2. De absolute voorrangsregel
  3. De optionele voorrangsregels (reglement lokale binding)
  4. De chronologische volgorde van inschrijvingen in het inschrijvingsregister

UITVOERING VAN HET REGLEMENT

Art. 4: De gemeenteraad belast sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo met de uitvoering van dit reglement, die de voorrangsregel opneemt in haar intern huurreglement.

INWERKINGTREDING

Art. 5: Het reglement treedt in werking op de eerste dag nadat SHM Woonzo de goedkeuring van de minister heeft ontvangen. Bij gebrek aan een beslissing treedt het reglement in werking negentig dagen nadat de administratie van de minister (Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid) de ontvangst van het toewijzingsreglement heeft gemeld.

BEKENDMAKING VAN HET REGLEMENT

Art. 6: Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Het reglement ligt ter inzage bij het onthaal van cvba Woonzo en het document is ook raadpleegbaar op de website van de vijf gemeenten uit het werkingsgebied van cvba Woonzo.

Goedgekeurd op 29 mei 2015 door Minister van wonenStebo Wonen 

Je wilt verbouwen of renoveren en had graag technisch advies? Je hebt hulp nodig bij de voorbereiding van je eenvoudig bouwdossier? Je wilt advies rond renovatiepremies, premies voor woningaanpassing, sociale leningen, huursubsidie? Je hebt moeite met het invullen van de aanvraagformulieren voor premies en subsidies? Bij het woonloket van Stebo kan je terecht met al je vragen over bouwen en verbouwen! Dit advies is GRATIS.

Spreekuur: iedere 2e en 4e maandag van 14.00 u. tot 16.00 u in het gemeentehuis. Als dit moment niet past, kan je een afspraak maken voor een huisbezoek.

Stebo Wonen, Papenstraat 16 - 3840 Borgloon - tel. 012 67 27 23, www.stebo.be.

Ulla Mertens: Sociale adviseur - ulla.mertens@stebo.be, gsm 0489 41 91 32

Paul Keunen: Technische adviseur – paul.keunen@stebo.be


Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen 

Ga je bouwen, verbouwen of renoveren? Wil je je woon- en leefcomfort verbeteren en je portemonnee sparen? Reserveer dan nù jouw onafhankelijke en objectieve advies van Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen!

Infosessies

Samen met de Limburgse gemeenten en de provincie Limburg organiseert Dubolimburg infosessies over duurzaam bouwen. Thema’s zijn dakisolatie, gevelrenovatie, energiezuinig ventileren, vervangen verwarmingsinstallatie, warmtepompen, zonnepanelen en Infrax BouwTeams. In de agenda van www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be lees je waar en wanneer er infosessies in je buurt plaatsvinden.

Gratis Quickscans

Een gratis Quickscan van Dubolimburg geeft je een antwoord geeft op je concrete vragen rond isoleren, ventileren, verwarmen, zonnepanelen, premies enzovoort. Quickscans worden na afspraak gegeven bij Dubolimburg in Houthalen-Helchteren (GreenVille).

Huisdokter

Ga je grondig renoveren en plan je verschillende duurzame ingrepen? Dan kan je een afspraak met de Huisdokter maken. Deze bouwspecialist geeft aan huis en op maat advies. Hij bekijkt de staat van je woning en legt je uit welke werken in welke volgorde kunnen worden uitgevoerd. Als je budget beperkt is, dan bekijkt hij samen met jou welke ingrepen eerst moeten worden gedaan, en welke later kunnen worden uitgevoerd.

Aansluitend op een Huisdokterbezoek kan je jouw persoonlijke Renovatierapport aanvragen met daarin uitgebreide informatie en handige tips & tricks voor de uitvoering van de werken. Dankzij de gemeente betaal je hiervoor slechts 25 euro in plaats van 75 euro.

Bouwplanadvies

Ga je een nieuwe woning bouwen? Laat dan je bouwplan doorlichten door een bouwspecialist die je uitlegt welke winsten je kan boeken wat betreft budget en wooncomfort.

Een Bouwplanadvies kost dankzij de gemeente slechts 25 euro (in plaats van 75 euro) en kan enkel na afspraak. Tijdens elk advies krijg je alle informatie over premies, subsidies en de Duwolimplus-lening.

Duwolimplus

Ga je verbouwen en wil je daarvoor goedkoop geld lenen? Dankzij Dubolimburg en de provincie Limburg kan je tot 40.000 euro ontlenen voor je duurzame verbouwing via Duwolim. Tip: als je grondig gaat renoveren, maak je eerst een afspraak met de Huisdokter. Hij geeft je naast technisch advies ook alle informatie over Duwolim.

Meer info & reservaties (advies):

www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be of 011-39 75 75. 

Interessante downloads voor particulieren:

Brochures isoleren (Algemeen + doe-het-zelf)

http://eerstehulpbijduurzaambouwen.be/nl/downloads


Milieubarometer 

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest volgt de gemeente Heers aan de hand van een zogenaamde milieubarometer de toestand van het milieu op.

Hiervoor worden een aantal indicatoren over de diverse milieuthema’s opgevolgd.

In de bijlage kan u de resultaten van deze resultaten vinden.

Acties 

Vind hier de lopende acties in het kader van duurzaamheid en milieu.