NIEUW: REGLEMENT FINANCI╦LE WAARBORG VOOR GROENSCHERMEN ALS LAST BIJ STEDENBOUWKUNDIGE EN VERKAVELINGSVERGUNNINGEN 

  

Het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat de groenschermen die in stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen als voorwaarde worden opgelegd vaak niet worden uitgevoerd. Om toch een zekere garantie in te bouwen opdat deze groenschermen en groenvoorzieningen toch worden aangelegd heeft de gemeenteraad in de zitting van 19 december 2013 het nieuwe reglement financiële waarborg voor groenschermen als last bij stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen goedgekeurd.

 Dit regelement houdt in dat de bouwheer, indien er in zijn vergunning een groenscherm wordt opgelegd of een aanplant van groen dient te gebeuren, een financiële waarborg aan de gemeente dient te stellen. Het bedrag van deze waarborg is afhankelijk van de omvang van de aanplant maar bedraagt steeds minstens 500€.

 Indien na uitvoering van de groenwerken blijkt dat het groenscherm conform de afgeleverde vergunning werd aangeplant krijgt de bouwheer zijn waarborg terug.

Indien de waarborg 4 jaar na afgifte van de stedenbouwkundige vergunning nog niet vrijgegeven is, wordt deze al verworven door de gemeente beschouwd.

 Als gevolg van dit reglement verandert de dossiersamenstelling voor de aanvragen van stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen waarbij een groenaanplant wordt opgelegd.

Deze dossiers moeten, bovenop de gewone dossiersamenstelling, volgende stukken extra bevatten:

 • een ‘beplantingsplan’ rekenig houdend met de aard van het bedrijf (minstens in 4 exemplaren).
  Het beplantingsplan moet minstens op schaal 1/500 opgemaakt worden en bevat minimaal volgende gegevens:
 • De inplanting van de gebouwen, infrastructuur en het groenscherm.
 • De juiste afmetingen (grondoppervlakte) en de ligging tov de gebouwen.
 • Een plantenijst met de juiste locatie van de planten, de volledige wetenschappelijke naam van de planten, het juiste aantal planten per m², het type beplanting (hoogstam, heesters, bosgoed, …), de plantmaat en de plantafstand (of het aantal rijen).

In geval van ontoereikende beplantingsplannen wordt de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning al onvolledig beschouwd.

 Let op:De aanplanting van het groenscherm moet uitgevoerd worden met standplaatsgeschikte, streekeigen soorten.

 

Het volledige reglement kan u in onderstaand document nalezen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Heers.

Heraanleg voetpad en straat voor rekening bouwheer 

Als er tijdens bouwwerken schade ontstaat aan het voetpad of de straat, zorgt het gemeentebestuur dat het openbaar domein weer wordt hersteld. De kostprijs van de herstelwerken is voor rekening van de bouwheer.

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, wordt vaak een gedeelte van het voetpad en/of de straat gebruikt. Hierdoor bestaat de kans dat u of uw aannemer het voetpad of de straat beschadigt.

Omdat de gemeente continu investeert in de kwaliteit van de openbare ruimte is het spijtig dat er hieraan soms beschadigingen gebeuren die meestal veroorzaakt worden door bouwwerven. De bouwheer betaalt in dat geval de kosten van een herstelling.

Het "reglement ter vrijwaring van het openbaar domein" geeft aan hoe de gemeente de kostprijs doorrekent. De herstelling van de straat of het voetpad gebeurt steeds in opdracht van de gemeente, maar op kosten van de bouwheer. U mag de schade niet zelf herstellen of laten herstellen.

Als er vóór de werken al gebreken waren aan de openbare weg, verzamelt u daarvoor de bewijzen. Dat kunt u doen door het formulier “plaatsbeschrijving openbare ruimte voor inname” in te vullen en op te sturen. Dit formulier vindt u bij uw stedenbouwkundig vergunningsdossier of onderaan deze pagina.

Als er geen plaatsbeschrijving is opgemaakt, betaalt de bouwheer alle achteraf vastgestelde schade.

Hoe gaat u te werk?

 • U vult een plaatsbeschrijving in en stuurt die minstens 14 dagen voor de aanvang van de werken op.
 • U meldt de effectieve start van de werken.
 • U vraagt een toelating en eventuele signalisatie om een deel van de openbare weg af te sluiten bij het wijkkantoor van de politie. Meer informatie vind u via dezelink.

Wat doet u na de werken?

 • Ten laatste 14 dagen na afloop van de werken maakt u opnieuw een plaatsbeschrijving. Het formulier hiervoor vindt u onderaan deze pagina.

Wat moet u zeker nog weten?

 • Als er geen plaatsbeschrijving is, gaat de gemeente voor de schadebepaling uit van een goed onderhouden openbaar domein. De gemeente bepaalt dan welke impact de werf op de buurt heeft om de zone van de plaatsbeschrijving te bepalen.
 • De uiteindelijke schade en bijhorende kost wordt bepaald op basis van deze plaatsbeschrijvingen.
 • Zorg ervoor dat u uw plaatsbeschrijving zo ruim mogelijk maakt. Ook de overkant van de straat kan beschadigd geraken door bijvoorbeeld een vrachtwagen. Bezet u een zone die groter is dan de zone voor uw eigen gevel of perceel, dan moet u ook die zone mee opnemen.
 • Neem duidelijke foto's die eenoverzichtvan de situatie laten zien. Voeg daarnaast ook detailfoto's bij, maar vermeld duidelijk waar dat detail zich bevindt. U kan huisnummers en afstanden vermelden in het formulier.

Meer info?

Voor meer info neemt u best contact op met de uitvoerende technische dienst op het nummer 011 486823 of via mail aan melding@heers.be.

VANAF 1 DECEMBER 2010 ZULLEN ER MEER MOGELIJKHEDEN ZIJN OM BOUWWERKEN
UIT TE VOEREN ZONDER DAT EEN VERGUNNING NODIG IS OF DIE ENKEL MOETEN GEMELD WORDEN.

Het gaat in bepaalde gevallen onder meer om:

- het inrichten van een complementaire functie in de woning;
- het creëren van een zorgwoning
- het verbouwen, renoveren en onderhoud van de woning zonder volumeuitbreiding
- aanbouwen van een bijgebouw aan de woning
- bouwen van bijgebouwen in de tuin
- plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes
- vellen van hoogstammige bomen
- plaatsen van afsluitingen
- aanleg van verharding en/of zwembad
- beperkte reliëfwijziging
- gebruikelijke ondergrondse constructies
- het plaatsen van kleine tuinconstructies
- sloop van sommige constructies

!!LET OP: AAN DEZE MOGELIJKHEDEN ZIJN VOORWAARDEN GEKOPPELD, ZOWEL INHOUDELIJK ALS FORMEEL.

INHOUDELIJK:

De mogelijkheid om die werken uit te voeren zonder vergunning of met een melding geldt NIET:

- indien ze strijdig zijn met de voorschriften van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige verordeningen.

Voor zonevreemde woningen geldt de melding dus niet.

- indien ze betrekking hebben op een voorlopig of definitief beschermd monument, landschap, erfgoedlandschap, stads- of dorpsgezicht of archeologisch monument.

- indien de geplande werken afwijken van de specifieke voorwaarden voor vrijstelling of melding, o.a. afmeting van constructies, afstand tot perceelsgrens, inplanting op het perceel, raken aan de stabiliteit, wijziging van volume of aantal woongelegenheden,…

FORMEEL:

Een melding kan enkel door middel van een standaardformulier gebeuren, via beveiligde zending (aangetekende zending of afgifte tegen ontvangsbewijs) en er is een architect nodig voor de melding indien het gaat om constructieve ingrepen.

INFORMEER U DUS ALTIJD EERST BIJ DE DIENST RUIMTELIJKE ORDENING ALVORENS WERKEN AAN TE VATTEN ZONDER VERGUNNING / ALVORENS GEPLANDE WERKEN TE MELDEN. HET UITVOEREN VAN DERGELIJKE WERKEN ZONDER VERGUNNING OF NA MELDING ERVAN ZONDER DAT ALLE VOORWAARDEN ZIJN VERVULD, MAAKT IMMERS EEN STEDENBOUWKUNDIGE OVERTREDING UIT.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid,

Ruimtelijke Ordening: www.ruimtelijkeordening.be