Vergunningen 

MILIEU- EN NATUURVERGUNNINGEN 

Wanneer heb ik welke vergunning nodig?

VLAREM
Oefen je activiteiten uit die volgens de VLAREM-wetgeving vergunningsplichtig zouden kunnen zijn? Om hierop een antwoord te vinden, raadpleeg je best de indelingslijst van het VLAREM.
Deze lijst biedt een overzicht van alle mogelijke hinderlijke inrichtingen die volgens hun inhouds- of elektrisch vermogen ingedeeld worden in klasse 1, 2 of 3.
De meest hinderlijke inrichtingen worden aangeduid met klasse 1, de minst hinderlijke met klasse 3.
De rubriek met de hoogste klasse geeft aan welke vergunning moet aangevraagd worden.

Klasse 2, 3 of een melding:
- indienen bij het gemeentebestuur

Klasse 1
- indienen bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- duurtijd van de procedure: ± 4,5 maanden (indien geen beroep)
Andere formulieren
- melding van overname van een vergunde inrichting
- mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2
- melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3
- overzicht van te betalen dossiertaks VLAREM

NATUUR
Heb je plannen om wijzigingen aan te brengen aan de natuur ?
In bepaalde gevallen heb je ook hiervoor een vergunning nodig.

Natuurvergunning:
wijzigingen aan:
- stilstaande waters, poelen of waterlopen
- houtachtige beplantingen
- heggen, hagen, houtkanten, houtwallen
- bomen, bomenrijen
- hoogstamboomgaarden
- andere (kleinere) vegetaties …
in volgende gebieden op het gewestplan:
- groen- en bosgebied
- agrarische gebied en in de habitatrichtlijngebieden
procedure:
- indienen bij het gemeentebestuur
- duurtijd van de procedure: ± 3,5 maanden (indien geen beroep)

Houd altijd rekening met de ZORGPLICHT.

Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. De zorgplicht geldt overal en voornamelijk daar waar geen vergunnings- of meldingsplicht geldt, zoals in huiskavels, dit is 50m of 100m rond woningen en bedrijfsgebouwen.

Opgelet: soms heb je ook een Stedenbouwkundige vergunning nodig voor de geplande milieuwerken.

Dit is ondermeer het geval bij:
- ontbossingen
- het kappen van hoogstammige bomen waarvan de stamomtrek ter hoogte van 1 m van het maaiveld, minstens 1 m bedraagt

Kapmachtiging volgens het Bosdecreet:
- voor kappingen van of in een bos, zonder de bedoeling te ontbossen
- indienen bij het Agentschap Natuur en Bos, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt